Office Online
  Journal Online
 Online First
 Current Issue
 Advanced Search
 Archive
 Read Articles
 Download Articles
 Email Alert
 
  Download
  Links
Quick Search  
  Adv Search
2021 Vol. 43, No. 3
Published: 20 June 2021

Research Paper
Application of new technique
Special topic on the Yunnan Yangbi MS6.4 and Qinghai Maduo MS7.4 earthquakes
 
0  
2021 Vol. 43 (3): 0-0 [Abstract] ( 1 ) PDF (222 KB)  ( 1 )
       Research paper
471 ANALYSIS ON THE SEISMIC CHARACTERISTIC DISPLACEMENT OF ANQIU-JUXIAN FAULT BASED ON DEXTRAL HORIZONTAL DISLOCATION OF GULLY
JI Hao-min, LI An, ZHANG Shi-min
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.001
2021 Vol. 43 (3): 471-487 [Abstract] ( 4 ) RICH HTML PDF (11209 KB)  ( 19 )
488 GEOMORPHIC ANALYSIS OF STRIKE-SLIP FAULTING AT THE TOP OF ALLUVIAL FAN: A CASE STUDY AT AHEBIEDOU RIVER ON THE EASTERN MARGIN OF TACHENG BASIN, XINJIANG, CHINA
MIAO Shu-qing, HU Zong-kai, ZHANG Ling, YANG Hai-bo, YANG Xiao-ping
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.002
2021 Vol. 43 (3): 488-503 [Abstract] ( 6 ) RICH HTML PDF (11430 KB)  ( 15 )
504 THE LATE QUATERNARY AND PRESENT-DAY ACTIVITIES OF THE KOUZHEN-GUANSHAN FAULT ON THE NORTHERN BOUNDARY OF WEIHE GRABEN BASIN, CHINA
YANG Chen-yi, LI Xiao-ni, FENG Xi-jie, ZHU Lin, LI Miao, ZHANG En-hui
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.003
2021 Vol. 43 (3): 504-520 [Abstract] ( 5 ) RICH HTML PDF (6874 KB)  ( 17 )
521 TECTONIC GEOMORPHIC FEATURES AND GEOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE SHIDIQUAN ANTICLINE IN THE NORTHERN MARGIN OF THE QAIDAM BASIN
DONG Jin-yuan, LI Chuan-you, ZHENG Wen-jun, LI Tao, LI Xin-nan, REN Guang-xue, LUO Quan-xing
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.004
2021 Vol. 43 (3): 521-539 [Abstract] ( 5 ) RICH HTML PDF (11794 KB)  ( 15 )
540 STUDY ON THE RECENT DEFORMATION CHARACTERISTIC AND STRUCTURAL DEFORMATION MODEL OF THE SOUTH-EASTERN MARGIN OF ORDOS BLOCK
LIU Rui-chun, ZHANG Jin, GUO Wen-feng, CHEN Hui, ZHENG Ya-di, CHENG Cheng
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.005
2021 Vol. 43 (3): 540-558 [Abstract] ( 6 ) RICH HTML PDF (5275 KB)  ( 20 )
559 THE LATEST ACTIVITY OF SUDIAN FAULT ON THE BORDER BETWEEN CHINA AND MYANMAR AND ITS TECTONIC SIGNIFICANCE
CHANG Zu-feng, CHANG Hao, MAO Ze-bin, LUO Lin, WANG Qi
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.006
2021 Vol. 43 (3): 559-575 [Abstract] ( 5 ) RICH HTML PDF (13466 KB)  ( 13 )
576 PROGRESS AND RESEARCH OF PALEOALTITUDE RECON-STRUCTION OF CENOZOIC BASINS IN THE SOUTHEASTERN TIBET PLATEAU
TANG Mao-yun, LIU-ZENG Jing, LI Cui-ping, WANG Wei, ZHANG Jin-yu, XU Qiang
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.007
2021 Vol. 43 (3): 576-599 [Abstract] ( 5 ) RICH HTML PDF (6314 KB)  ( 18 )
600 COSEISMIC DEFORMATION FIELD AND FAULT SLIP MODEL OF THE MW6.0 PAKISTAN EARTHQUAKE CONSTRAINED BY SENTINEL-1A SAR DATA
JIA Rui, ZHANG Guo-hong, XIE Chao-di, SHAN Xin-jian, ZHANG Ying-feng, LI Cheng-long, HUANG Zi-cheng
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.008
2021 Vol. 43 (3): 600-613 [Abstract] ( 6 ) RICH HTML PDF (5284 KB)  ( 6 )
614 NEW DISCOVERY OF XIARIHA FAULT ZONE AROUND DULAN AREA, QINGHAI PROVINCE AND ITS TECTONIC IMPLICATIONS
HA Guang-hao, REN Zhi-kun, LIU Jin-rui, LI Zhi-min, LI Zheng-fang, MIN Wei, ZHOU Ben-gang
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.009
2021 Vol. 43 (3): 614-629 [Abstract] ( 6 ) RICH HTML PDF (19276 KB)  ( 21 )
630 A STUDY ON THE SEISMOGENIC STRUCTURE OF GAOYOU-BAOYING MS4.9 EARTHQUAKE
ZHAO Qi-guang, SUN Ye-jun, HUANG Yun, YANG Wei-lin, GU Qin-ping, MENG Ke, YANG Hao
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.010
2021 Vol. 43 (3): 630-646 [Abstract] ( 4 ) RICH HTML PDF (10586 KB)  ( 7 )
647 ANALYSIS ON FORMATION MECHANISM OF TYPICAL VARIATIONS OF GEO-RESISTIVITY AT BAOCHANG STATION
DAI Yong, GAO Li-xin, YANG Yan-ming, WEI Jian-min, Ge-gen
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.011
2021 Vol. 43 (3): 647-662 [Abstract] ( 6 ) RICH HTML PDF (3248 KB)  ( 20 )
       Application of new technique
663 RESEARCH ON IDENTIFICATION OF SEISMIC EVENTS BASED ON DEEP LEARNING: TAKING THE RECORDS OF SHANDONG SEISMIC NETWORK AS AN EXAMPLE
ZHOU Shao-hui, JIANG Hai-kun, LI Jian, QU Jun-hao, ZHENG Chen-chen, LI Ya-jun, ZHANG Zhi-hui, GUO Zong-bin
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.012
2021 Vol. 43 (3): 663-676 [Abstract] ( 8 ) RICH HTML PDF (3002 KB)  ( 19 )
       S6.4 and Qinghai Maduo MS7.4 earthquakes>Special topic on the Yunnan Yangbi MS6.4 and Qinghai Maduo MS7.4 earthquakes
677 COSEISMIC DEFORMATION FIELD, SLIP DISTRIBUTION AND COULOMB STRESS DISTURBANCE OF THE 2021 MW7.3 MADUO EARTHQUAKE USING SENTINEL-1 INSAR OBSERVATIONS
HUA Jun, ZHAO De-zheng, SHAN Xin-jian, QU Chun-yan, ZHANG Ying-feng, GONG Wen-yu, WANG Zhen-jie, LI Cheng-long, LI Yan-chuan, ZHAO Lei, CHEN Han, FAN Xiao-ran, WANG Shao-jun
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.013
2021 Vol. 43 (3): 677-691 [Abstract] ( 6 ) RICH HTML PDF (9841 KB)  ( 40 )
692 COSEISMIC SURFACE DEFORMATION AND SLIP MODELS OF THE 2021 MS6.4 YANGBI(YUNNAN, CHINA)EARTHQUAKE
WANG Shao-jun, LIU Yun-hua, SHAN Xin-jian, QU Chun-yan, ZHANG Guo-hong, XIE Zhao-di, ZHAO De-zheng, FAN Xiao-ran, HUA Jun, LIANG Shi-ming, ZHANG Ke-liang, DAI Cheng-long
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.014
2021 Vol. 43 (3): 692-705 [Abstract] ( 8 ) RICH HTML PDF (7636 KB)  ( 32 )
706 THE SEISMOGENIC FAULT OF THE 2021 YUNNAN YANGBI MS6.4 EARTHQUAKE
LI Chuan-you, ZHANG Jin-yu, WANG Wei, SUN Kai, SHAN Xin-jian
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.015
2021 Vol. 43 (3): 706-721 [Abstract] ( 8 ) RICH HTML PDF (16261 KB)  ( 242 )
722 SEISMOGENIC FAULT AND COSEISMIC SURFACE DEFORMATION OF THE MADUO MS7.4 EARTHQUAKE IN QINGHAI, CHINA: A QUICK REPORT
LI Zhi-min, LI Wen-qiao, LI Tao, XU Yue-ren, SU Peng, GUO Peng, SUN Hao-yue, HA Guang-hao, CHEN Gui-hua, YUAN Zhao-de, LI Zhong-wu, LI Xin, YANG Li-chen, MA Zhen, YAO Sheng-hai, XIONG Ren-wei, ZHANG Yan-bo, GAI Hai-long, YIN Xiang, XU Wei-yang, DONG Jin-yuan
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.016
2021 Vol. 43 (3): 722-737 [Abstract] ( 6 ) RICH HTML PDF (18089 KB)  ( 36 )
Copyright © Editorial Board of SEISMOLOGY AND GEOLOGY
Supported by: Beijing Magtech