LANDSLIDES TRIGGERED BY THE APRIL 20,2013 LUSHAN, SICHUAN PROVINCE MS 7.0 STRONG EARTHQUAKE OF CHINA
XU Chong, XU Xi-wei, ZHENG Wen-jun, WEI Zhan-yu, TAN Xi-bin, HAN Zhu-jun, LI Chuan-you, LIANG Ming-jian, LI Zhi-qiang, WANG Hu, WANG Ming-ming, REN Jun-jie, ZHANG Shi-min, HE Zhong-tai
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2013, (3): 641 -660 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2013.03.018