NEOTECTONICS AND KINEMETICS ALONG THE YABRAI RANGE-FRONT FAULT IN THE SOUTH ALASHAN BLOCK AND ITS IMPLICATIONS FOR REGIONAL TECTONICS
YU Jing-xing, ZHENG Wen-jun, LEI Qi-yun, SHAO Yan-xiu, GE Wei-peng, MA Yan, LI You-juan
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2013, (4): 731 -744 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2013.04.004