LATE-QUATERNARY DEFORMATION AND GEOMORPHIC FEATURES ALONG THE LONGLING-RUILI FAULT
HE Gen-wen, FU Bi-hong, LIU Ming, YANG Shun-hu, SHI Pi-long, LIU Feng
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2014, (2): 434 -448 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2014.02.013