A REVIEW OF THE THINKING AND PROCESS ABOUT PREDICTION OF LUSHAN M7.0 EARTHQUAKE ON APR. 20, 2013
SU Qin, YANG Yong-lin, ZHENG Bing, WANG Shuang-hong, LI Fei-fei, LIU Guan-zhong
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2014, (4): 1077 -1093 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2014.04.012