THE RETROGRESSIVE EROSION RATE AT HUKOU WATERFALL, YELLOW RIVER AND THE RELATION TO THE HANCHENG FAULT
YAN Xiao-bing, LI Zi-hong, ZHAO Jin-quan, HU Gui-rang, GUO Jin
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2016, (4): 911 -921 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2016.04.009