STUDY ON THE SEISMOGENIC FAULT CHARACTERSTICS OF 2016 MW5.9 MENYUAN EARTHQUAKE BASED ON Sentinel -1A DATA
ZHENG Bo-wen, GONG Wen-yu, WEN Shao-yan, ZHANG Ying-feng, SHAN Xin-jian, SONG Xiao-gang, LIU Yun-hua
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2018, (4): 872 -882 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.04.011