EARTHQUAKE LOCATION AND VELOCITY STRUCTURE IN YIBIN AREA, SICHUAN
ZHANG Zhi-wei, LONG Feng, WANG Shi-yuan, GONG Yue, WU Peng, WANG Hui, JIANG Guo-mao
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2019, (4): 913 -926 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.04.007