RESEARCH ON SHALLOW STRUCTURAL CHARACTERISTICS IN THE BANQUAN SEGMENT OF ANQIU-JUXIAN FAULT ZONE BASED ON SHALLOW SEISMIC REFLECTION PROFILING
QIN Jing-jing, LIU Bao-jin, WANG Zhi-cai, FENG Shao-ying, DENG Xiao-juan, HUA Xin-sheng, LI Qian
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2022, (2): 349 -362 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2022.02.005