COMPARATIVE STUDY ON THERMAL ANOMALIES DETECTION METHOD BEFORE STRONG EARTHQUAKE: TAKING THE 2014 MW6.9 YUTIAN EARTHQUAKE AS AN EXAMPLE
WU Wei-ying, SHAN Xin-jian, QU Chun-yan, LI Xin-yan
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2022, (6): 1503 -1520 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2022.06.009