THE 2022 M6.8 LUDING EARTHQUAKE: A COMPLICATED EVENT BY FAULTING OF THE MOXI SEGMENT OF THE XIANSHUIHE FAULT ZONE
LI Chuan-you, SUN Kai, MA Jun, LI Jun-jie, LIANG Ming-jian, FANG Li-hua
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2022, (6): 1648 -1666 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2022.06.017