THE RE-VERIFICATION OF CHANGDE,HUNAN,EARTHQUAKE IN 1631
DONG Rui-Shu, ZHOU Qing, CHEN Xiao-Li, DU Long, YU Hong-mei
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2009, (1): 162 -173 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2009.01.015