A STUDY ON THE SCARPS ALONG THE EASTERN SECTION OF THE KUSONGMUQIKE PIEDMONT FAULT AT THE NORTHERN FOOT OF TIANSHAN
HUANG Shuai-tang, CHANG Xiang-de, MA Jian, HU Wei-hua, REN Jing, LIU Jian-ming, ZHANG Wen-xiu, LAI Ai-jing
SEISMOLOGY AND EGOLOGY . 2022, (1): 20 -34 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2022.01.002