COMPREHENSIVE ANALYSIS OF GRAVITY AND CRUSTAL DEFORMATION OF JIASHI MS6.4 EARTHQUAKE IN 2020
ZHU Zhi-guo, ZHU Yi-qing, WANG Dong-zhen, HUSAN Irxat
SEISMOLOGY AND GEOLOGY . 2023, (1): 269 -285 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2023.01.015